Lokalt arbeid med læreplanen for Kunnskapsløftet 06.

Opplæringa i offentlege skular skal vere i samsvar med LK06. LK06 er fastsatt i forskrift fom overordna mål og prinsipper i skulen og i forskrift for opplæringslova § 1-1 og 1-3.

Gjennom den skulebaserte vurderinga(stastadsanalysen og elevundersøkinga) har Valle skule fokus på revidering av tidlegare lokale planar og utarbeiding av nye lokale læreplanar for fag.

Våren 2016:

Ferdigstille fagplan for norsk, samfunnsfag, naturfag og musikk.

Hausten 2016:

Ferdigstille fagplan for matematikk, KRLE, engelsk og kroppsøving.

Våren 2017:

Ferdigstille arbeidet for språkfag, KH og MH, samt valfag og UTV.

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS