Ordenreglement Valle skule

 

Ordensreglar Valle skule.

Valle skule har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

 

1. Lovheimel:

Ordensreglementet regulerer elevane sine rettar og pliktar på skulen/skuletid så lenge dette ikkje er fastsett i anna lovverk jf. opplæringslova §2-9 og §3-7.

 

Opplæringslova §9a:

Nulltoleranse og systematisk arbeid. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitelet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

 

2. GENERELT:

Reglementet inneheld reglar om åtferd, reglar om kva for sanksjonar som ein kan nytte mot elevar som bryter med reglementet , og reglar om framgangsmåten når slike sakar skal handsamast.

3.Formål:

Formål med orden og åtferdsreglar er å oppretthalde eit trygt og godt læringsmiljø for alle. Elevane, foreldre og tilsette ved skulen har i fellesskap ansvar for å skape eit skulemiljø som fremjar helse, trivsel og tryggleik.

4. Virkeområder:

Ordensreglane gjeld for elevar i skuletida, på skulen sine områder, på skuleturar, ekskursjonar i skulen sin regi og på skuleveg. Ordensreglane omfattar og det som skjer i det digitale rom i skuletida. Skulen pliktar å gjere tilsette, elevar og foreldre kjent med orden- og åtferdsreglementet.

5. Reglar for Åtferd:

Alle elevar på Valle skule skal:

 5.1 Vere varsame og vennlege med kvarandre i skuletid og på skulevegen. Skulen tillèt ikkje krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, psykisk eller fysisk vald, rasisme, trakassering eller utestenging på skulen, skulevegen eller gjennom digitale media.

5.2 Rette seg etter beskjedar får dei vaksne på skulen.

5.3 Halde arbeidsro i timane.

5.4 Vere på skulen sitt område i skuletida. Det er ikkje lov å forlate skulen sitt område utan avtale med ein vaksen på skulen.

5.5 Ha mobiltelefonen avslått gjennom heile skuledagen dersom ikkje anna er avtala.

5.6 Bidra til å ta godt vare på skulen sitt inventar og utstyr. Det er ikkje tillate å ta med gjenstandar til skulen som kan skade personar, bygningar eller inventar.

5.8 Ikkje plagiere, fuske eller gjereforsøk på fusk.

5.7 Respektere regelen om rusfri skule. Det er ikkje lov å nyte rusmidlar som tobakk, snus, e-sigarettar, alkohol eller narkotika i skuletid eller på skulen sitt område.

5.9 Ikkje gjere straffbare handlingar

.

 

6. Reglar for orden.

Alle elevar skal:

6.1 Møte fram til timen i rett tid og førebudd til skulearbeid.

6.2 Henge yttertøy på knagge/i hylla.

6.3 Halde orden i skulesakar/utstyr, klasserom og på skuleområdet, samt levere heimearbeid til avtala tid.

6.4 Ta godt vare på alt utstyr/material som høyrar skulen og medelevar til, og er til vanleg ansvarleg for skade dei påfører skulemateriell eller eigedelar til medelevar.

6.5 Rette seg etter reglane for friminutt, bruk av PC, internett og mobiltelefon.

 

7. Konsekvensar for brot på reglane:

Alle konsekvensar skal vere av ein slik art at eleven forstår kva for reglar som er brotne og kvifor skulen må reagere på dette. Eleven skal, dersom det er mogeleg, få høve til å gjere opp for seg. Tiltak mot elevar som bryt reglementet for skulen, skal ikkje innebere fysisk refsing eller anna krenkjande handlingar.

 

7.1 Samtale elev/lærar evt. inspektør /rektor.

7.2 Informasjon /kontakt med heimen.

7.3 Merknad.

7.4 Skriftleg varsel til elev/heim om nedsett ordenskarakter.

7.5 Pålegg om oppgåver for å rette opp skade som er påført skulen/medelevar sine eigedelar.

7.6 Vere til stade på skulen før/etter skuletid for samtalar eller for å utføre pålagde oppgåver.

7.7 Nedsett karakter i orden ved gjentatt regelbrot dersom føresett på førehand er varsla jf. forskrift opplæringslova § 3-5 til 3-7. Vær særs grove enkelthendingar kan og karakter setjast ned jf. forskrift opplæringslova §3-5.

7.8 Bortvising frå undervisninga for enkelttimar ( 1-7 trinn) eller bortvisning for resten av dagen opplæringslova §2-10. Dette etter at andre tiltak er prøvd.

7.9 Bortvising frå undervisninga inntil 3 dagar (gjeld berre for 8-10 trinn jf §2-10). Dette etter at andre tiltak er prøvd.

7.10 I heilt spesielle tilfelle kan kommunen vedta eit midlertidig eller permanent skulebytte.

 

Orden og åtferd- karakter.

G         = GOD: vanleg god orden og vanleg god åtferd.

NG      = NOKSÅ GOD: klare avvik frå vanleg god orden og vanleg god åtferd.

LG       = LITE GOD: i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg god orden og åtferd

 

 

SKULEN GODTEK IKKJE:

1. Mobbing, plaging, truslar, vald, rasisme, trakassering, ufin språkbruk - enten fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt.

2. Slåssing eller øydelegging av leik/ andre friminuttsaktivitetar.

3. At elevane har med eller nyttar rusmiddel, snus eller tobakk i skuletida eller ved arrangement skulen står for.

4. At elevane har med våpen, våpenliknande gjenstandar eller andre ulovlege gjenstandar som kan brukast til å skade andre i skuletida eller ved arrangement skulen står for.

5. Plagiat, fusk eller forsøk på fusk.

6. Utøving av straffbare forhold.

 

Køyrereglar for bruk av datamaskinar, internett, kamera, mobiltelefonar og liknande:

1. Datamaskinane skal ikkje nyttast til å oppsøke sider med støytande innhald som til dømes vald, rasisme og pornografi.

2. Det er ikkje lov til å nytte pc-en til å kommunisere med andre i timane.

3. Lokket på berbare pc-ar skal lukkast heilt att når pc-ane ikkje er i bruk.

4. Berbare pc-ar skal ikkje takast ut i friminuttet.

5. Det er ikkje lov å ta bilete, filme eller ta opp lyd utan på førehand å ha fått lov til det.

6. Det er ikkje lov å legge ut bilete/ filmar/ lydopptak som stammar frå skulen utan særskilt løyve.

7. Elevane sine mobiltelefonar skal ver slått av gjennom heile skuledagen om ikkje anna er avtala.

Køyrereglar for friminutt:

1. Vere på tilvist stad i friminutta. Treng du å forlate skuleområdet i skuletida, må du ha løyve frå lærar.

2. Elevane skal ete maten på tilvist stad.

3. 2 Hjul =hjelm

 

Tiltak ved brot på ordensreglane/ køyrereglane:

Dersom ein elev bryt ordensreglane/ køyrereglar, kan skulen nytte følgjande tiltak:

 Tilsnakk/ samtale med lærar/ kontaktlærar.

 Merknad i merknadsprotokollen.

 Melding heim i eige brev eller telefon.

 Samtale med rektor/ inspektør.

 Erstatningskrav vurdert av rektor.

 Inndraging av ting som er uvedkomande for undervisninga.

 Bortvising:

o 1.-7. klasse: kan bortvisast for enkelttimar eller resten av dagen.

o 8.-10. klasse: kan bortvisast i inntil 3 dagar.

o Foreldra skal varslast før bortvising frå skulen.

o Rektor tek avgjerda om bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Eleven skal ha høve til å forklare seg for rektor.

o Ved bortvising frå skulen ein dag eller meir vert det skrive enkeltvedtak med klagerett som sendast føresette.

 

Handsama i SU 0111.2017.

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS