Blyanter_kartlegging

Informasjon om gjennomføring av kartleggingsprøver 1-4 trinn, våren 2017.

Kartleggingsprøver frå Utdanningsdirektoratet

Frå Utdanningsdirektoratet får skulane i Noreg kvart år eit sett med kartleggingsprøver i lesingrekningengelsk og digitale ferdigheiter for småskulesteget. Somme av prøvene er obligatoriske, nokre er friviljuge for skulane.

2017-03-03

Permisjon frå grunnskuleopplæringa.

Born og unge i Noreg har plikt til grunnskuleopplæring, og ein rett til offentleg grunnskuleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. 

2015-11-21
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS