Handlingsplan mot mobbing.

§ 9a-3, det psykososiale miljøet.

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Handlingsplan mot mobbing.

Felles haldning frå elevar, foreldre og personale:

Ved Valle skule aksepterer me ikkje mobbing og krenkjande åtferd.

Kjenneteikn på mobbing/krenkjande åtferd:

Mobbing er når eitt eller fleire individ, fleire gonger og over tid, blir utsett for negative handlingar frå eitt eller fleire individ..

 • når ein annan person kjenner seg uvel- eks. banking, utestenging, plaging.
 • dagleg plaging- erting og vald (fysiske slag og spark).
 • ein ikkje blir snakka til eller har nokon å snakke med( mange gonger)
 • når ein person får ein annan til å kjenne seg ubrukeleg- gjentekne nedlatande kommentarar.
 • isolering , er å oversjå eller stenge ute frå veneflokken.
 • ikkje ha nokre å leike med i kvart friminutt .
 • øydelegging av klede og utstyr.
 • plage folk kvar dag.

Verbale og non-verbale åtak

 • er bruk av hersketeknikkar,truslar, hån, slengmerknader, kallenamn, latter, rykter og løgn osb. Denne forma for mobbing kan verke ”uskuldig”, men er minst like ille for offeret som fysiske åtak.

Dersom du ser/veit om at mobbing skjer- kva gjer du?

 • sei i frå til den som er mobbaren.
 • sei ifrå til ein vaksen

 Førebygging av mobbing og krenkjade åtferd:

 •                                       
 • KVA
 • KORLEIS
 • ANSVAR
 • Vakthald
 • Instruks for vaktane
 • Rektor/adm/team
 • Vaktplan
 • Inspektør
 • Tydelege vaksne
 • Alle
 • Fleire vaktar v/behov
 • Rektor/adm
 • Klare rutinar ved fråvær og bruk av bakvak
 • Inspekør
 • Kontakt med bussjåførane/sjekk
 • Bussvakta
 • Spørjeundersøking
 • Rektor/kontaktlærar
 • Klasseleiing
 • Tydelege vaksne
 • Alle
 • Elevsamtalar
 • Kontaktlærar
 • Gode relasjonar
 • Alle
 • Positivt og inkluderande klassemiljø
 • Kontaklærar m/faglærar
 • Klassereglar m/elevane
 • Kontaktlærar
 • Samarbeid på tvers av trinn
 • Team/faglærarar
 • 9 a- elevsaker og oppfølging
 • Team- helsesyster-rådgjevar.
 • Oppfølging av elevsaker 9a- lærarkurs.
 • Kontaktlærar og rektor
 • Utvikle elevane sin
 • - empati
 • - sosiale kompetanse
 • - impulskontroll
 • - inkluderande evne
 • Elevmekling
 • Elevsamtale- jamleg
 • Fadderordning for 1.klasse
 • Fagleg fokus-
 • Kontaktlærar-rådgjevar.
 • Kontaktlærar/rektor
 • Teamleiar BT- 1 kl lærar
 • Rådgjevar/kontaktlærar
 • Det er mitt val»
 • team
 • Samarbeid med politi/konfliktråd
 • team
 • «Jentesnakk»
 • Rådgjevar og helsesyster
 • Psykisk helse-tverrfageleg dagar
 • Lærarar
 • Trivselstiltak
 • Ope bibliotek- spele spel/lese
 • Kantine
 • Turar
 • Grautfest til jol
 • Sommarfest, avslutning
 • Open idrettshall/Aktiv skule 365
 •  
 • Samarbeid med andre skular
 • Aktiv skule ansv/lær ass- aktiv skule elevar.
 • Superlesar/bibliotekar.
 • Elevrådslærar/elevråd.
 • Kontaktlærar
 • FAU
 • FAU
 • Samarbeid heim/skule
 • Klasseforeldremøte
 • Utviklingssamtale, 2 gonger pr år
 • FAU møte, 1 gong pr mnd
 • SU/SMU møte
 • Rektor
 • Kontaktlærar
 • Leiar FAU
 • Leiar SU/SMU
 •  
 • «Fredagspraten»
 • Kontaktlærar(e-post/tlf)
 •  
 •  
 •  

Korleis oppdage mobbing ?

 

KVA

KORLEIS

ANSVAR

Elevsamtale

 • Lærar/elev ved konflikt
 • Kontaktlærar/elev om seg sjølv og andre
 • Alle
 • Kontaktlærar
 • Ordne opp i konfliktar
 • Snakke med klassestyrar
 • Observere

Spørjeundersøkjing

 • Årleg etter haustferien med ny undersøking rett før vinterferien.
 • Rektor

Samarbeid heim/skule

 • foreldre obs på eigne og andre sine barn
 • Heimen

6.3  Mistanke eller melding om mobbing.

 

§ 9a-3: Det psykososiale miljøet, 2.avsnitt:

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Ansvarleg:

Tilsette ved Valle skule skal i sitt dagelege virke arbeide med å avdekke tilfelle av krenkjande åtferd. Tilsette plikter å melde til skuleleiinga dersom dei utanom arbeidstida får greie på at det skjer krenkjande åtferd i skuletida.

Alle tilsette ved skulen har ein handlingsplikt som består av:

 • Plikt til å gjere undersøkinger raskt.
 • Plikt til å varsle rektor
 • Plikt til å gripe inn.

Formål:

 • Avklare om mobbing skjer.
 • Melde frå om mobbing.
 • Beskytte den som blir mobba.
 • Vurdere alvorsgraden og straffbarheit.
 • Handtere mobbesituasjonen.
 1. Ta på alvor:

Skulen er pliktig til å ta mistanke eller kunnskap om mobbign på alvor. Den som får mistanke eller kunnskap, må straks undersøkje dette.

 1. Melde til overordna- rektor:

Er mistanken sterk eller bekrefta, må mobbingen meldast til rektor.

Rektor førar logg over tiltak (skjema)

Dersom rektor ikkje grip inn, har meldar sjølv ei plikt til å gjere det.

 1. Vurdering av strakstiltak:

Den som får mistanke må vurdere strakstiltak for å beskytte mobbeofferet.

Ved melding må og rektor vurdere dette.

 1. Vurdere graden av alvor ihht straffelov og politietterforskning:

Dersom det i høve mobbinga blir avslørt alvorleg vald som førar til fysisk skade, eller som har høg risiko for fysisk skade, skal saken meldast til politiet.

 1. Skulen si handtering av mobbing:

Sjølv om det ikkje er mistanke om straffbare forhold, skal skulen likevel umiddelbart og intensivt handtere saka.

 


 

 

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS