Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskott til drenering - søknad

Tenesteomtale

Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord - til fordel for både avlingar og miljø. For planerte areal kan det frå 2016 også bli gjeve tilskott til areal som ikkje er grøfta tidlegare.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlingar. Store delar av dyrkajorda i Noreg har for dårleg drenering. Det gjev dårlege veksttilhøve for plantane og ofte vanskelege innhaustingsforhold. Resultatet er mindre avlingar med dårlegere kvalitet. Dårleg drenert jord gjev òg større risiko for tap av jord og næringsstoff til vatn og utslepp av klimagassar til luft.

Tilskottet kan ein ikkje gje der tiltaket fører til

  • monaleg skade for annan eigedom og naturmangfald
  • stor fare for flaum og vassureining
  • fare for skade på automatisk freda kulturminne

Tilskott kan ein heller ikkje gje der tiltaket er starta før tilskottet er innvilga.

Målgruppe

Eigar av, eller føretak som leiger jordbruksareal med behov for ny drenering

Samarbeidspartnarar

Kulturminnemyndet (kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan involvere interesser innanfor deira fagområde.

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Når du søkjer om tilskott, må du nytte skjemaet frå Landbruksdirektoratet (lenkja finn du nedanfor). Innvilga tilskott får du utbetalt etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomførast innan tre år frå da søknaden blei innvilga.

Høve til å klage

Kommunen gjer vedtak om søknaden. Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir avgjerda i kommunen ståande, kan du klage vidare til Fylkesmannen.

Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 18:25