Valle barnehage er ein treavdelings barnehage frå 0-6 år. Barnehagen ligg på ein teig under garden Harstad, sør for  Valle sentrum. Barna er fordelt på ei 0-3 års avdeling og to 3-6 års avdelingar. 

Uteområdet er om lag på 20 mål og framstår som ein spanande plass til uteleik og friluftsliv. Me har ei flott hinderløype oppe i skogen vår, stadium som ligg på andre sidan av vegen og ein fin lang akebakke. Alt dette gjev barna mange og gode moglegheiter til leik og rørsle.

Visjonen vår er, det er godt å vere meg. Me vil at alle barn skal oppleve kvar einaste dag dei er i barnehagen, at dei vert sett, høyrt og verdsatt.

Målet vårt er at alle barna skal glede seg til å kome i barnehagen og kvardagen skal vere prega av humor, glede, gode samtalar, utfordringar, anerkjenning og meistring. Me tykkjer fysisk aktivitet er viktig og brukar hallen, bassenget, gymromet vårt og  turdagar som faste aktivitetar.

Me jobbar strategisk med vennskap og meiner at barn sin trivsel er dei vaksne sitt ansvar. Alle barn skal ha nokon å leike med og me har ein stort fokus på å førebyggje mobbing.

Søknasskjema for barnehageplass eller endringar finn du her.