Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. mars kl. 15:25

Orientering om koronaviruset - oppdatert 30.03.2020 kl. 11.50

Kriseleiinga har hatt statusmøte i dag 30.03.2020 kl. 08.00. Ingenting nytt sidan sist møte anna enn smittestatus som pr. 30.03. er  slik: Av 17 som totalt er testa. Er 16 av desse prøvene negative, og pr. dd er det ingen smitta i Valle kommune.

ALLE tiltak i høve koronasituasjonen er forlenga til måndag 13.04.2020.

Nytt tiltak: Alle kommunale bygg er stengt for all verksemd med unntak av kyrkjestoga. Dersom ein skal låne kyrkjestoga venter vi at nasjonale føringar vert fulgt og at ein ikkje er meir enn 5 personar til stade.

Alle som kjem til kommunen i karantene på hytta med bakgrunn i unntaket i forskrifta §5, og som ikkje er folkeregistrert i kommunen, skal melde dette til kommunen. Denne informasjonen sendast til post@valle.kommune.no  Forskrifta finn du HER

Les meir... clear

Vegvedlikehald

Tenestebeskrivelse

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar. (Fylkeskommunane sørgjer for fylkesvegar, staten for riksvegane.) Tenesta skal sikre at vegen er framkommeleg, trygg ferdsel og ta vare på miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stengje ein veg dersom vêr- og føretilhøve ikkje gjer det mogleg å halde han open. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, bankettar, skråningar og dreneringssystem. Vedlikehaldet kan omfatte feiing og reinhald, fjerning av søppel, klipping av vegetasjon, rydding i kraftsoner, vegoppmerking og skilting, brøyting og strøing om vinteren.

Omtale av tenesta

Målgruppe

Alle som brukar kommunale vegar - køyrande, gåande, syklande, osv.

Kriterium

Dei som brukar vegane, må halde vegen fri etter dei retningslinene som kommunen gir, ikkje skade offentleg veg eller fjerne innretningar som høyrer til vegen. Ein må heller ikkje lagre ting på vegområdet eller langs vegen innanfor byggjegrensefeltet.

Kontaktinformasjon

Namn

Teknisk avdeling

Adresse

Postboks 4, 4747 Valle

Tlf

3793 7500

E-post

post@valle.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset, kjellar, 4747 Valle

Ansvarleg eining

Teknisk avdeling

Lover og retningsliner

Lover

Veglova kapittel 3 Forureiningslova § 81
2013-09-11

Tjenesteomtaler ikon

Selvbetjening