Du er her: Oppvekst > Heim
Blyanter_kartlegging

Skulen har sidan 12. mars vore stengt pga Covid 19 virus, men no opnar vi igjen.

Skulen opnar for 1-4 trinn måndag 27.april 2020

Skulen er viktig for barns læring og utvikling. Barn og unge har rett og plikt til grunnskuleopplæring og skulen som arena er viktig for utvikling, læring meistring og trivsel. Utbrotet av covid 19 viruset kan vare over lang tid og det er av den grunn stor betyding at barn kan gå på skulen samstundes som smittevernet vert ivaretatt, for elevar og tilsette. Det vert sett iverk ein rekke tiltak for å gjenopne skulen og sfo kontrollert.

 • Vi har fmeirorståing for at foreldre og elevar kan vere usikre ihht. oppstart og fare for smitte.

  Vi har forståing for at foreldre og elevar kan vere usikre ihht. oppstart og fare for smitte. Vi har arbeidd iherdig for å ta alle førehandsreglar for å trygge alle. Det er viktig å merke seg at skulen opnar for alle elevane på 1-4 trinn og at det frå 27 april er ein skuleplikt ved å møte på skulen. Skulen gir ikkje fjernundervisning frå den dato. 

  Det er viktig å poengtere at vi må halde fram med dugnaden for å hindre at smitte speiast og det kan vi gjere ved at alle gjer ein innsats ved å hindre smitte. 

   

  Smitteførebyggjande tiltak. 3 grunnpilarar for å bremse smittespreiing er: 

  1.Sjuke personar skal ikkje vere på skulen eller i SFO. 

  Elevar og tilsette skal IKKJE kome på skulen/SFO: 

  • Når dei har sjølv milde luftvegssymptom/kjensle av sjukdom. Alle skal då vere heime til dei har vore symptomfrie 1 dag 

  • Når dei har bekrefta Covid-19. Då skal alle vere i isolasjon. 

  • Når dei har vore i nærkontakt/det er eit medlem av husstanden med bekrefta Covid-19. Då skal ein vere i karantene. 

  Føresette som har luftvegssymptom, er i karantene eller i isolasjon skal IKKJE møte på skule/SFO og må finne andre løysingar for følging og henting av born. 

  Skulen har utarbeidd eiga rutine når sjukdom oppstår på skulen/i SFO. 

  - varsle foreldre, foreldra MÅ hente så fort som mogeleg. 

  - eleven blir tatt ut at kohorten/gruppa saman med ein vaksen med ein ventar på å bli henta. 

  - bruk av munnbind 

  - vask av hender 

  - vask av smitteflater i rom eleven har vore i. 

  2. God hygiene 

  Å vaske hendene godt og ofte.  

  Elevar og tilsett skal vaske hendene i lunka vatn med såpe i minst 20 sekundar kvar gong. Handvask skal skje: 

  • Før eleven reiser på skulen og når eleven kjem på skulen. 

  • Før eleven startar opp arbeidet i timen/kjem inn i klasserom til kvar time 

  • Før og etter mat/måltider 

  • Etter hosting/nysing 

  • Etter endt uteaktivitet 

  • Ved synleg skitne hender. 

  På skulen vil ein vaksen rettleie elevane i god handvask/god hygiene kvar dag og følgje opp når elevane skal vaske hendene. 

  Skulen har alternativ til handvask der handvask ikkje er tilgjengeleg, t.d Antibac, våtserviettar på tur. 

  Godt reinhald 

  Covid-19 fjernast enkelt med manuell reingjering med vatn og vanlege reingjeringsmidlar. Skulen har i samarbeid med reinhaldsavdelinga utarbeidd gode retningslinjer for reinhald av utsette overflatar som td pult/benkar, toalett, vask, kran og dørhandtak. Reinhaldet her er forsterka. 

  3. Redusert kontakt mellom personar 

  Redusert kontakt minskar som kjend risikoen for å bli smitta frå personar vi ikkje veit er smitta. Vanlege til no kjende reglar er viktig å halde fram med: 

  • Halde avstand 

  • Ikkje fleire enn 5 i grupper som møtast 

  • Faste leikevener 

  Kohortar: I skulen og i SFO er det fastsatt faste grupper som skal vere saman i skulen og i SFO. Fagarbeidaren følger kohorten opp i SFO og har ansvaret etter skuletid. Kohortane skal ikkje har fleire enn 15 born pr. vaksen. 

  På Valle skule er kohortane /gruppene klassene som vil ha timar saman med sin kontaktlærar samt ein fast fagarbeidar. 

  Vi skal ta vare på trøst og omsorg, men klemming, handhelsing og unødig fysisk kontakt skal vi unngå i størst mogeleg grad. 

  Start og slutt på dagen: 

  Skuleskyssen går sine normale ruter, men skulen oppmodar alle foreldre til å levere og hente sine eigne barn for å unngå bruk av felles transport. 

  Skyss(kommunal) frå SFO til Setesdal FHS går ut i denne perioden p.g.a smittevern. 

  Kvar klasse/kohort har sin oppmøtestad ved skulestart/skuleslutt Informasjon kjem direkte frå kontaktlæraren til klassen. Elevar som skal ta skulebussen heim må halde avstand i kø. Bussvakta vil passe på at alle held avstand. 

  Leik og friminutt. 

  Alle kohortane/klassane har friminutt/pausar på eigne tidspunkt.  

  Matpausen er i klasserommet/ på pulten og elevane skal ikkje dele mat og drikke. Frukt vert delt ut av ein vaksen. 

  Skulen/SFO har rydda bort leiker som ein ikkje kan vaske samt laga retningslinjer for bruk av læringsmateriale t.d. eit sett med fargeblyantar pr. elev. Det skal ikkje delast på skrivesaker, nettbrett/PC og anna materiale. 

  Smittevern i einskilde fag. 

  Skulen har eigne retningslinjer for fag som krev ekstratiltak t.d. kroppsøving, kunst og handverk, musikk og mat og helse. 

  • Alle elevar skal ha kroppsøving ute og det er ikkje mogeleg å nytte idrottshallen, symjehallen og garderobane. 

  • Dusj skal skje heime. 

  • Vi nyttar ikkje blåseinstrument i musikk i denne perioden 

  • Vi avgrensar deling av utstyr i kunst og handverk og har jamleg vask/reinhald av utstyr etter bruk. 

  Vi har arbeidd iherdig for å ta alle førehandsreglar for å trygge alle. Det er viktig å merke seg at skulen opnar for alle elevane på 1-4 trinn og at det frå 27 april er ein skuleplikt ved å møte på skulen. Skulen gir ikkje fjernundervisning frå den dato. 

  Det er viktig å poengtere at vi må halde fram med dugnaden for å hindre at smitte speiast og det kan vi gjere ved at alle gjer ein innsats ved å hindre smitte. 

   

  Smitteførebyggjande tiltak. 3 grunnpilarar for å bremse smittespreiing er: 

  1.Sjuke personar skal ikkje vere på skulen eller i SFO. 

  Elevar og tilsette skal IKKJE kome på skulen/SFO: 

  • Når dei har sjølv milde luftvegssymptom/kjensle av sjukdom. Alle skal då vere heime til dei har vore symptomfrie 1 dag 

  • Når dei har bekrefta Covid-19. Då skal alle vere i isolasjon. 

  • Når dei har vore i nærkontakt/det er eit medlem av husstanden med bekrefta Covid-19. Då skal ein vere i karantene. 

  Føresette som har luftvegssymptom, er i karantene eller i isolasjon skal IKKJE møte på skule/SFO og må finne andre løysingar for følging og henting av born. 

  Skulen har utarbeidd eiga rutine når sjukdom oppstår på skulen/i SFO. 

  - varsle foreldre, foreldra MÅ hente så fort som mogeleg. 

  - eleven blir tatt ut at kohorten/gruppa saman med ein vaksen med ein ventar på å bli henta. 

  - bruk av munnbind 

  - vask av hender 

  - vask av smitteflater i rom eleven har vore i. 

  2. God hygiene 

  Å vaske hendene godt og ofte.  

  Elevar og tilsett skal vaske hendene i lunka vatn med såpe i minst 20 sekundar kvar gong. Handvask skal skje: 

  • Før eleven reiser på skulen og når eleven kjem på skulen. 

  • Før eleven startar opp arbeidet i timen/kjem inn i klasserom til kvar time 

  • Før og etter mat/måltider 

  • Etter hosting/nysing 

  • Etter endt uteaktivitet 

  • Ved synleg skitne hender. 

  På skulen vil ein vaksen rettleie elevane i god handvask/god hygiene kvar dag og følgje opp når elevane skal vaske hendene. 

  Skulen har alternativ til handvask der handvask ikkje er tilgjengeleg, t.d Antibac, våtserviettar på tur. 

  Godt reinhald 

  Covid-19 fjernast enkelt med manuell reingjering med vatn og vanlege reingjeringsmidlar. Skulen har i samarbeid med reinhaldsavdelinga utarbeidd gode retningslinjer for reinhald av utsette overflatar som td pult/benkar, toalett, vask, kran og dørhandtak. Reinhaldet her er forsterka. 

  3. Redusert kontakt mellom personar 

  Redusert kontakt minskar som kjend risikoen for å bli smitta frå personar vi ikkje veit er smitta. Vanlege til no kjende reglar er viktig å halde fram med: 

  • Halde avstand 

  • Ikkje fleire enn 5 i grupper som møtast 

  • Faste leikevener 

  Kohortar: I skulen og i SFO er det fastsatt faste grupper som skal vere saman i skulen og i SFO. Fagarbeidaren følger kohorten opp i SFO og har ansvaret etter skuletid. Kohortane skal ikkje har fleire enn 15 born pr. vaksen. 

  På Valle skule er kohortane /gruppene klassene som vil ha timar saman med sin kontaktlærar samt ein fast fagarbeidar. 

  Vi skal ta vare på trøst og omsorg, men klemming, handhelsing og unødig fysisk kontakt skal vi unngå i størst mogeleg grad. 

  Start og slutt på dagen: 

  Skuleskyssen går sine normale ruter, men skulen oppmodar alle foreldre til å levere og hente sine eigne barn for å unngå bruk av felles transport. 

  Skyss(kommunal) frå SFO til Setesdal FHS går ut i denne perioden p.g.a smittevern. 

  Kvar klasse/kohort har sin oppmøtestad ved skulestart/skuleslutt Informasjon kjem direkte frå kontaktlæraren til klassen. Elevar som skal ta skulebussen heim må halde avstand i kø. Bussvakta vil passe på at alle held avstand. 

  Leik og friminutt. 

  Alle kohortane/klassane har friminutt/pausar på eigne tidspunkt.  

  Matpausen er i klasserommet/ på pulten og elevane skal ikkje dele mat og drikke. Frukt vert delt ut av ein vaksen. 

  Skulen/SFO har rydda bort leiker som ein ikkje kan vaske samt laga retningslinjer for bruk av læringsmateriale t.d. eit sett med fargeblyantar pr. elev. Det skal ikkje delast på skrivesaker, nettbrett/PC og anna materiale. 

  Smittevern i einskilde fag. 

  Skulen har

  Vi har forståing for at foreldre og elevar kan vere usikre ihht. oppstart og fare for smitte. Vi har arbeidd iherdig for å ta alle førehandsreglar for å trygge alle. Det er viktig å merke seg at skulen opnar for alle elevane på 1-4 trinn og at det frå 27 april er ein skuleplikt ved å møte på skulen. Skulen gir ikkje fjernundervisning frå den dato. 

  Det er viktig å poengtere at vi må halde fram med dugnaden for å hindre at smitte speiast og det kan vi gjere ved at alle gjer ein innsats ved å hindre smitte. 

   

  Smitteførebyggjande tiltak. 3 grunnpilarar for å bremse smittespreiing er: 

  1.Sjuke personar skal ikkje vere på skulen eller i SFO. 

  Elevar og tilsette skal IKKJE kome på skulen/SFO: 

  • Når dei har sjølv milde luftvegssymptom/kjensle av sjukdom. Alle skal då vere heime til dei har vore symptomfrie 1 dag 

  • Når dei har bekrefta Covid-19. Då skal alle vere i isolasjon. 

  • Når dei har vore i nærkontakt/det er eit medlem av husstanden med bekrefta Covid-19. Då skal ein vere i karantene. 

  Føresette som har luftvegssymptom, er i karantene eller i isolasjon skal IKKJE møte på skule/SFO og må finne andre løysingar for følging og henting av born. 

  Skulen har utarbeidd eiga rutine når sjukdom oppstår på skulen/i SFO. 

  - varsle foreldre, foreldra MÅ hente så fort som mogeleg. 

  - eleven blir tatt ut at kohorten/gruppa saman med ein vaksen med ein ventar på å bli henta. 

  - bruk av munnbind 

  - vask av hender 

  - vask av smitteflater i rom eleven har vore i. 

  2. God hygiene 

  Å vaske hendene godt og ofte.  

  Elevar og tilsett skal vaske hendene i lunka vatn med såpe i minst 20 sekundar kvar gong. Handvask skal skje: 

  • Før eleven reiser på skulen og når eleven kjem på skulen. 

  • Før eleven startar opp arbeidet i timen/kjem inn i klasserom til kvar time 

  • Før og etter mat/måltider 

  • Etter hosting/nysing 

  • Etter endt uteaktivitet 

  • Ved synleg skitne hender. 

  På skulen vil ein vaksen rettleie elevane i god handvask/god hygiene kvar dag og følgje opp når elevane skal vaske hendene. 

  Skulen har alternativ til handvask der handvask ikkje er tilgjengeleg, t.d Antibac, våtserviettar på tur. 

  Godt reinhald 

  Covid-19 fjernast enkelt med manuell reingjering med vatn og vanlege reingjeringsmidlar. Skulen har i samarbeid med reinhaldsavdelinga utarbeidd gode retningslinjer for reinhald av utsette overflatar som td pult/benkar, toalett, vask, kran og dørhandtak. Reinhaldet her er forsterka. 

  3. Redusert kontakt mellom personar 

  Redusert kontakt minskar som kjend risikoen for å bli smitta frå personar vi ikkje veit er smitta. Vanlege til no kjende reglar er viktig å halde fram med: 

  • Halde avstand 

  • Ikkje fleire enn 5 i grupper som møtast 

  • Faste leikevener 

  Kohortar: I skulen og i SFO er det fastsatt faste grupper som skal vere saman i skulen og i SFO. Fagarbeidaren følger kohorten opp i SFO og har ansvaret etter skuletid. Kohortane skal ikkje har fleire enn 15 born pr. vaksen. 

  På Valle skule er kohortane /gruppene klassene som vil ha timar saman med sin kontaktlærar samt ein fast fagarbeidar. 

  Vi skal ta vare på trøst og omsorg, men klemming, handhelsing og unødig fysisk kontakt skal vi unngå i størst mogeleg grad. 

  Start og slutt på dagen: 

  Skuleskyssen går sine normale ruter, men skulen oppmodar alle foreldre til å levere og hente sine eigne barn for å unngå bruk av felles transport. 

  Skyss(kommunal) frå SFO til Setesdal FHS går ut i denne perioden p.g.a smittevern. 

  Kvar klasse/kohort har sin oppmøtestad ved skulestart/skuleslutt Informasjon kjem direkte frå kontaktlæraren til klassen. Elevar som skal ta skulebussen heim må halde avstand i kø. Bussvakta vil passe på at alle held avstand. 

  Leik og friminutt. 

  Alle kohortane/klassane har friminutt/pausar på eigne tidspunkt.  

  Matpausen er i klasserommet/ på pulten og elevane skal ikkje dele mat og drikke. Frukt vert delt ut av ein vaksen. 

  Skulen/SFO har rydda bort leiker som ein ikkje kan vaske samt laga retningslinjer for bruk av læringsmateriale t.d. eit sett med fargeblyantar pr. elev. Det skal ikkje delast på skrivesaker, nettbrett/PC og anna materiale. 

  Smittevern i einskilde fag. 

  Skulen har eigne retningslinjer for fag som krev ekstratiltak t.d. kroppsøving, kunst og handverk, musikk og mat og helse. 

  • Alle elevar skal ha kroppsøving ute og det er ikkje mogeleg å nytte idrottshallen, symjehallen og garderobane. 

  • Dusj skal skje heime. 

  • Vi nyttar ikkje blåseinstrument i musikk i denne perioden 

  • Vi avgrensar deling av utstyr i kunst og handverk og har jamleg vask/reinhald av utstyr etter bruk. 

  eigne retningslinjer for fag som krev ekstratiltak t.d. kroppsøving, kunst og handverk, musikk og mat og helse. 

  • Alle elevar skal ha kroppsøving ute og det er ikkje mogeleg å nytte idrottshallen, symjehallen og garderobane. 

  • Dusj skal skje heime. 

  • Vi nyttar ikkje blåseinstrument i musikk i denne perioden 

  • Vi avgrensar deling av utstyr i kunst og handverk og har jamleg vask/reinhald av utstyr etter bruk. 

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS