Elevråda ved Valle Skule.

Valle skule har elevråd frå 5 tom 10 trinn og er eit felles demokratisk organ vald av elevane.Skulen er ifg opplæringslova §11-2, forplikta til å ha aktive elevråd.

Generelt om medverknad:

Opplæringslova §11-2:

§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar:

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet .Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Læringsplakaten i KL06: kulepunkt 4:

  • Leggje tilrette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere medvitne verdival go val av utdanning og framtidig arbeid.

Elevråda ved Valle Skule 2016-2017.

Elevråd mellomtrinnet.
5 klasse Merdy B og Tuva Rysstad
6 klasse Knut Bø og Abdulrahman Slaman
7 klasse Andreas Buen og Lars Henrik Homme

 

Elevrådet ungdomstrinnet.

8 klasse Yngve Unneland og Vilde Homme
9 klasse Åsmund H Paulsen (nestleiar) og Maria Berg
10 klasse Kristoffer Flateland(leiar) og Kaja Kittelstad

 

Valle barne og ungdomsrådsrepresentantar: Åsmund H Paulsen og Yngve Unneland.

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS